ruimte voor
ontwikkeling

Medezeggenschap

Over de GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat een aantal onderwerpen waarover de GMR in ieder geval advies of instemming moet uitbrengen zoals het meerjarig financieel beleid en de criteria voor de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en schoolniveau. Verder heeft de GMR een adviesrecht bij de aanstelling of het ontslag van personeel dat is belast met managementtaken ten behoeve van meer dan één school. De personeelsgeleding van de GMR heeft een instemmingsbevoegdheid bij de samenstelling van de formatie van personeel dat bovenschoolse werkzaamheden verricht. Meer informatie over medezeggenschap op scholen en de WMS is te vinden op https://infowms.nl